Pikkelysömör plakkeltávolítók, Tartalom ajánló

pikkelysömör plakkeltávolítók

Tudományos Diákköri Konferencia Az egyetlen átfogó orvostudományi folyóirat Romániában, amely anyanyelven való otthoni közlésre buzdítja pikkelysömör plakkeltávolítók szakembereket.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Pikkelysömör plakkeltávolítók romániai orvosok, kutatók, egyetemi oktatók legújabb szakmai eredményei mellett magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatait is közli. Az elbíráló pikkelysömör plakkeltávolítók, amely a pontozási rendszernek megfelelően értékeli a dolgozatokat, szekciónként a TDT választja ki, és a főszervezők kérik fel.

May 17,pm 0 0 Ó, milyen drágaság lesz nyáron! Elfagy minden! Elveri az eső!

Szempont 1. Bevezetés a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képező változók kiválasztása 2. Módszer a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága 3. Eredmények, megbeszélés az eredmények pontos, pikkelysömör plakkeltávolítók, tárgyilagos és lényegre törő ismertetése; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindokolása 4.

Top-Rated Articles

Következtetés a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása; a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása 5. Előadókészség, szemléltetés folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját, nem a díszítő elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom pikkelysömör plakkeltávolítók kerülendők a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése, a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindokolása 6.

Tájékozottság, vitakészség az előadó a bevezetésben említi az adott tudományterület aktuális irodalmi adatait, jártas a terület háttérismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol, bizonyítva szakirodalmi tájékozottságát 7.

Saját hozzájárulás a feltett tudományos kérdés eredetisége, az előadó egyéni hozzájárulása a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében 8.

Magyar-román-angol fogorvosi szakszótár | szilviizvilag.hu

Tudományos nyelvezet a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv krém beloderm pikkelysömörről vélemények a magyar nyelv helyes használata 9. Az időmérést az ülésvezetők végzik. Az idő túllépése miatt levonandó pontokat a szekció lejártával a pontozó szakosztály vezeti be. Egyed-Zsigmond Imre, egyetemi tanár Dr. Pávai Zoltán, egyetemi tanár Dr.

Lőrinczi Zoltán, egyetemi előadótanár Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 1.

A kúpok okai: kontakt dermatitis

Kutatásunkban az endogén PACAP hátsóvégtag- ischaemiában betöltött védő szerepét vizsgáltuk egér modellben. A ligatúrát követő 7. A műtét utáni 7. A lekötött oldalon a m. Következtetés: Jelen kísérletünkben bebizonyítottuk, hogy a KO-egerek ischaemiára akutan súlyosabb vérátáramlás-csökkenéssel reagálnak, és ischaemiás izomszövetükben alacsonyabb az érsűrűség, mint vad társaikéban, illetve hogy a PACAP-nak in vivo is szerepe lehet az endothel sejtek ischaemiával szembeni védelmében és a léziót követő angiogenesis szabályozásában.

Még nem ismert, hogy az LTi- és az éretlen stroma-sejtek közötti együttműködést hogyan befolyásolja ez az integrin-adresszin interakció. Célkitűzés: Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a MAdCAM-1 hiánya hogyan befolyásolja a perifériás nyirokcsomók jelenlétét, fejlődését, felnőttkori morfológiáját és sejtösszetételét. A nyirokcsomók szerkezetét stroma- FDC- makrofág- és endoteliális markerekkel reagáló antitestekkel immunfluoreszencens festésekkel vizsgáltuk.

Felnőtt mutáns egér pLN-ben magasabb B-sejt arányt mértünk. További vizsgálataink a tercier nyirokszövetek kialakulásának pontosabb megértését segíthetik pikkelysömör plakkeltávolítók. Somfai Gábor Márk egyetemi adjunktus, Szemészeti Klinika, SE Célkitűzés: Cukorbetegségben pikkelysömör plakkeltávolítók manifeszt retinopathia előtt kialakuló neuroretina-károsodás egyik markerének klinikailag a ganglionsejtréteg GCL vékonyodását tartják.

Állatmodellben azonban a GCL-veszteséggel kapcsolatos eredmények ellentmondásosak. Célunk a ganglionsejtek denzitásának, regionális eloszlásának kvantitatív elemzése és a GCL további sejtes elemeinek karakterizálása volt 2-es típusú cukorbetegség T2DM modelljében.

A GCL neurális elemeit immunhisztokémiai reakciókkal jelöltük, majd konfokális mikroszkóppal felvételeket készítettünk. Teljes retinákon megszámoltuk a jelölt sejteket, az adatok alapján ganglionsejtsűrűség8 térképet készítettünk.

Fagyasztott metszeteken vizsgáltuk az apoptózis mértékét a GCL-ben, illetve a ganglionsejt alpopulációk és további sejtes elemek szám- és jelölődésbeli változását. A regionális sűrűségkülönbségek sem mutattak szignifikáns eltérést, amit a térképek átnézeti képei is alátámasztottak. Az apoptotikus sejtek száma nem különbözött szignifikánsan a két csoportban K: 1,38±1,54 versus DM: 1,26±1,24 db; átlag±SD. A vizsgált további neurális elemeknél jelölődésbeli különbségek ugyan megfigyelhetők diabetesben, de szignifikáns sejtszámcsökkenést egyik populációban sem találtunk.

Ez felveti a klinikumban látott eltérések okának eltérő eredetét. Tóth Miklós egyetemi tanár, II. Belgyógyászati Klinika, SE; dr.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Micsik Tamás klinikai szakorvos, I. Az egyes tanulmányokban azonosított legfontosabb három prognosztikai tényező az R0-rezekció, az előrehaladott stádium és a szövettani grádus. Belgyógyászati Klinikáján kezelt ACC-s betegek klinikai és patológiai prognosztikai tényezőinek meghatározása.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Betegek és módszer: és áprilisa között kezelt 63 ACC-s beteg adatait retrospektív vizsgáltuk. A szövettani metszeteket digitalizáltuk, a grádus meghatározását a Weiss-pontrendszer, a Kiindex és a mitotikus ráta segítségével végeztük. A Kaplan—Meier-féle túlélési görbék összevetése a logrank teszttel történt.

A kéreg okai

A primer tumor eltávolítása 55 betegnél történt meg. A nyugati világban a leggyakoribb malignitás a kismedencei női nemi szervekben. A megbetegedések száma folyamatosan emelkedett az elmúlt évtizedekben. Napjainkban a méhtestrákkal kapcsolatos kutatások középpontjában a sentinel nyirokcsomó vizsgálatának alkalmazhatósága és megbízhatósága áll. Különösen a korai pT1pT2 stádiumú daganatok esetén lehet nagy jelentősége ennek a módszernek, ahol a nyirokcsomóáttét valószínűsége kicsi, így a lymphadenectomia sokszor felesleges megterhelést jelent a betegnek.

Mérlegek a baba fején - Frizurák November

Célkitűzés: Mikrometastasis kimutatására irányuló szövettani vizsgálat végzése a sentinel nyirokcsomókban. Anyagok és módszerek: Vizsgálataink során a PTE KK Pathologiai Intézet archívumából a — között endometrium adenocarcinomával diagnosztizált nőbeteg mintáinak elemzésére és klinikopatológiai adataik feldolgozására került sor. A klinikai vizsgálatok során 63 betegnél történt sentinel nyirokcsomó jelölés, majd műtéti eltávolítás.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Eredmények: A 63, sentinel programban részt vevő beteg közül 50 szenvedett korai méhtestrákban. Átlagéletkoruk: 67,2 év. A szövettani megoszlást tekintve: 44 endometrioid, 4 serosus papillaris, 1 mucinosus, 1 clear cell altípusú daganatot igazoltunk. Következtetések: Pikkelysömör plakkeltávolítók sentinel nyirokcsomók ultrastaging vizsgálatával javítható a találati arány, és pontosabb információ nyerhető a sentinel nyirokcsomó állapotáról. Anyag és pikkelysömör plakkeltávolítók A marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház Idegsebészeti Osztályának és Kórszövettani Laboratóriumának egyéves anyagában talált 32 glioblasztómás eset kórszövettani mintájában CD31és CD immunfestés és ImageJ morfometriai számítógépes módszer felhasználásával vizsgáltuk az érképződést.

Olympus BXos mikroszkóppal és 20x objektívvel rögzítettük az érdús területeket, a nyert digitális képen előzetes kontrasztnövelés után az ImageJ program segítségével esetenként eret számoltunk, és pixelszámértékben mértük az immunreakcióval jelzett endoteliálisfelszín-arányt. Eredmények: A CDes immunsavóval végzett mérések alapján a vizsgált területen az erek száma nagyobb, de a jelzett endoteliálisfelszín-arány értéke kisebb, CDimmunsavó alkalmazása esetén az erek száma kevesebb, de összterületük, tehát a jelzett endoteliálisfelszín-arányuk nagyobb.

Pikkelysömör plakkeltávolítók Ismerve a CD31 saját ereket és a CD34 daganatos ereket jelölő sajátosságát, eredményeink a daganatszövetben képződő erek falszerkezetének burjánzó endotéltúlsúlyát tükrözik.

Szalay Csaba Imre tudományos segédmunkatárs, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Az aortaaneurizma pikkelysömör plakkeltávolítók -disszekció még intervenció esetén is a legnagyobb morbiditással és mortalitással járó kardiovaszkuláris kórkép. Vizsgálatunk célja, hogy átfogó képet kapjunk e két kórkép demográfiai és patológiai sajátosságairól a Semmelweis Egyetem I.

Patológiai Intézetének, valamint az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének 20 éves időszakot felölelő kórbonctani anyagának elemzésén keresztül. Összesen Ezen esetek retrospektív elemzését végeztük el a demográfiai, patológiai és ellátási sajátosságaik alapján.

Az esetből esetben történt rupturált aortaaneurizma rAAesetben pedig ruptúrához vezető disszekció rAD. A férfi nem mindkét betegcsoportban domináns, de az aortakatasztrófa több mint egy évtizeddel korábban következik be az rAD-csoportban, mint az rAA esetén. A rAD-ben elhunytak között jóval magasabb arányban fordultak elő Stanford A típusú disszekciós esetek, mint ami az átlagpopulációra jellemző.

Az akut aorta szindróma mortalitását csökkentheti a korai felismerés, az adekvát, gyors diagnosztika és a mielőbbi sebészeti kezelés. Pikkelysömör plakkeltávolítók Hajnalka egyetemi docens, Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium; prof. Seress László egyetemi tanár, Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium Bevezetés: A temporális lebeny epilepszia a fokális epilepsziák leggyakrabban előforduló formája, amelynek hátterében legtöbbször a hippocampus sclerosisa áll.

Emellett pikkelysömör plakkeltávolítók a kéreg szürke- és fehérállománya is érintett lehet. Célkitűzések: Kutatásunk célja volt az erek morfológiai vizsgálata az epilepsziás betegek kérgi fehérállományában. Módszerek: A gyógyszerrezisztens temporális lebeny epilepsziás betegekből és a kontrollként használt tumoros betegekből származó agykérgi mintákat a PTE KK Idegsebészeti Klinikája biztosította.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Az agyszövetek paraffinba ágyazása után szánka-mikrotómmal 10 μm-es metszeteket készítettünk, melyeken az ereket PAS-festéssel tettük láthatóvá, és fénymikroszkóppal vizsgáltuk. Az iTEM programmal digitális fényképeken meghatároztuk az erek által elfoglalt területet. Eredmények: Az epilepsziás és kontrollmintákban a fehérállományi erek többségét kis kapillárisok és venulák alkották, de az epilepsziás mintákban több egymás melletti érkeresztmetszetet láttunk, melyek feltehetően glomerulusszerű burjánzás átmetszetei voltak.

Következtetések: Eredményeink arra utalnak, hogy a hippocampus és a kérgi szürkeállomány mellett a fehérállomány is jelentősen érintett temporális lebeny epilepsziában, ezen belül is kiemelkedő az ereknél megfigyelt eltérés. A vékonytű-aspirációs citológia a betegség leghatékonyabb preoperatív diagnosztikus módszere.

Az intranukleáris citoplazmatikus invaginációk INCI fontos diagnosztikai gyanújelek. Tanulmányunkban az INCI-k etiológiáját igyekeztünk tisztázni szakirodalmi adatokból, illetve megvizsgáltuk, saját anyagunkban milyen gyakorisággal fordulnak elő. Anyag és módszer: 20 beteg pikkelysömör plakkeltávolítók származó, szövettanilag igazolt papillaris carcinoma vékonytű-aspirációs citológiai kenetét vizsgáltuk.

A mintavételezést ultrahangvezérlés mellett Camecotípusú biopsziás pisztollyal végeztük. A pikkelysömör plakkeltávolítók azonnali alkoholos fixálást követően Papanicolaou szerint festettük. A vizsgált paramétereket öt csoportba osztottuk sejtszám, elrendeződés, sejtmag, citoplazma, háttér.

Eredmények: A betegek átlagéletkora 43 ±14 év volt, 19 nő, 1 férfi. Etiológiájukat tekintve sejtmagvacskáknak vélték Söderström,pikkelysömör plakkeltávolítók vizsgálatok azonban citoplazmatikus eredetüket bizonyították Gray,kialakulásuk magbarázdák megjelenésével hozható összefüggésbe Das, Elmondhatjuk, hogy hiányuk nem pikkelysömör plakkeltávolítók ki a papillaris carcinomát, ilyenkor más morfológiai jelek együttes értelmezése segíthet a helyes diagnózis felállításában.

Nagy Péter egyetemi tanár, I. Dezső Katalin egyetemi tanársegéd, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, SE A májregeneráció egyik lehetséges alternatívája az őssejtmediált regeneráció.

pikkelysömör plakkeltávolítók

Ennek klasszikus modellje a 2-acetilaminofluorén AAF kezelés kombinálása parciális hepatektómiával PH. A módszer lényege, hogy a kísérleti állatoknak adott AAF gátolja a májsejtek osztódását, így a kezelés közepén PH-t alkalmazva aktiválódnak a máj szomatikus őssejtjei.

Lásd még